Zápis do 1. tříd - pro školní rok 2019 / 2020

TERMÍNY: úterý 2. 4. 2019 / středa 3. 4. 2019 14.00 - 18.00 hod

(náhradní zápis po předchozí dohodě 10. 4. 2019 ve 14.00 hod.)

Den otevřených dveří s jarmarkem a dílničkami šikovných ručiček proběhne ve čtvrtek 14. 3. 2019 od 14.00 do 18.00 hod.

SPÁDOVÝ OBVOD ŠKOLY

Každá základní škola má na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních školsvůj spádový obvod. Spádová škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce žáka může zvolit jinou základní školu než školu spádovou, ovšem bez garance přijetí.

Naše škola je spádová pro následující ulice:

Bajkalská, Bělocerkevská – sudá č. 2–40, Čeljabinská, Dukelská č. 11, Gruzínská – sudá č. 12–18, Irkutská, Jakutská, Jerevanská – sudá č. 12–16, Karpatská – lichá č. 11–19, sudá č. 12–20, Kišiněvská – sudá č. 12–18, Krasnojarská,Krátká, Kubánské nám. – lichá č. l–9, sudé č. 10, Litevská, Mrštíkova, Murmaňská, Nad Olšinami, Nad Primaskou – lichá č. 1–27, sudá č. 2–20, Omská, Pod Rapidem, Ruská – lichá č. 85–91, sudá č. 120–200, Šrobárova, Tulská, U Nových vil, U Vinohradského hřbitova,Užocká, V Olšinách – lichá č. 1– 3, V Předpolí – lichá č. 21–27, sudá č. 18–30, Vilová, Vinohradská – lichá č. 161 a 165, sudá č. 212– 230, Volyňská, Vršovická – lichá č. 67–103, Za Strašnickou vozovnou.

Koho se bude zápis týkat

Zápis se týká všech dětí narozených mezi 1.9. 2012 do 31.8. 2013 a dále dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.

Starší děti musí u zápisu doložit rozhodnutí o odkladu z loňského roku, pokud nebyl uskutečněn v naší škole. Podmínkou pro zápis mladších dětí narozených od 1.9.2013 do 31.12. 2013 je nutné doporučení školského poradenského zařízení.

V případě zájmu o zápis dítěte narozeného mezi 1.1. 2014 do 30.6. 2014 je nutné doporučení PPP i odborného lékaře.

Co je nutné vzít s sebou

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz rodiče (u cizinců pas, povolení k pobytu na území ČR) pro doložení trvalého bydliště a rodný list dítěte.

Pokud mělo Vaše dítě odklad, přineste, prosím, také rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky.

Můžete si předem vyplnit a donést žádost o přijetí, případně žádost o odklad. Formulář samozřejmě jinak dostanete k vyplnění na místě. Společně se zapisujícími pedagogy vyplníte zápisový lístek. Zastupuje-li dítě u zápisu jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň zcela nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
ŽÁDOST O PŘIJETÍ stahujte zde
ŽÁDOST O ODKLAD stahujte zde

Co čeká u zápisu dítě

Dítě nemusí být povinně u zápisu přítomno. Pro navázání vztahu ke škole ale účast dítěte v motivační části zápisu každopádně vítáme. K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Na místě je ujištění, že cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Nejedná se o žádnou přijímací zkoušku ani diagnostikování. Hlavním smyslem zápisu je seznámení dítěte se školou a orientační ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem, který probíhá hravou formou při plnění jednoduchých úkolů. Sleduje se komunikace dítěte, způsob držení tužky, rozpoznávání barev a tvarů, orientace apod. U zájemců o program rozšířené výuky hudební výchovy zjišťujeme také hudební vlohy, smysl pro rytmus, poslechneme si písničku.

Kritéria přijetí

Pro školní rok 2019/2020 má vedení školy v plánu otevřít dvě první třídy (maximální kapacita třídy 30 žáků).

Zákonným kritériem pro přijetí dítěte je spádová příslušnost bydlištěm k naší škole (v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb.)

V případě volné kapacity školy je možné přijmout též žáky mimo spádovou oblast. O přijetí pak mohou rozhodnout kritéria sociální povahy (sourozenec plní docházku ve škole, dítě bydlí v obvodu MČ Praha 10). Při zájmu přesahujícím kapacitu školy, rozhodne v tomto případě o přijetí los.

Dítě patřící do spádové oblasti školy (5 bodů)
Dítě z MČ Praha 10 (nespádové), které má již sourozence v naší škole v 1. - 8. ročníku (4 body)
Dítě z MČ Praha 10 (nespádové) (3 body)
Dítě mimo MČ Praha 10, které má již sourozence v naší škole v 1. - 8. ročníku (2 body)
Dítě mimo MČ Praha 10 (1 bod)

U zápisu je každému z žáků přidělen identifikační kód. Seznam přijatých a nepřijatých žáků dle těchto kódů je pak v brzké době (nejpozději do 30 dní od zahájení správního řízení) uveden na webu školy a na vývěsce na budově školy. Originál rozhodnutí o přijetí se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy. Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.Rozhodnutí se jinak neposílá.Rozhodnutí o nepřijetí je naopak doručováno do vlastních rukouzákonného zástupce. Účastníci řízení mají právo nahlédnout do podkladů k rozhodnutí a k těmto podkladům se vyjádřit. V ředitelně školy lze do těchto podkladů nahlédnout dne 23. 4. 2019.

V případě zájmu o začlenění dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy je třeba v žádosti o přijetí vyslovit souhlas se zjišťováním předpokladů k zařazení do tohoto programu a potvrdit seznámení s učebním plánem této třídy. O začlenění dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy rozhoduje ředitelka školy na základě podkladů odborného posouzení a kapacity třídy. Předpoklady pro začlenění do této třídy nijak nesouvisí s kritérii pro přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole a nejsou zvýhodňující skutečností.
UČEBNÍ PLÁNY běžné třídy a třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy stahujte zde. Červeně vyznačen rozdíl v programu v 1. ročníku. Sledujte, prosím i rozdíly v následujících ročnících.

Odklad školní docházky - Pozor, přímo u zápisu!

V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy, je vždy velmi vhodné předem navštívit místní pedagogicko-psychologickou poradnu PPP v Jabloňové ul., s níž naše škola aktivně spolupracuje a kde je doporučeno nejvhodnější řešení.

Případný odklad školní docházky neznamená ztracený rok, ale umožní budoucímu žáčkovi v klidu dozrát. Vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte lze docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy (v případě udělení odkladu školní docházky).

Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát i učitelka mateřské školky, dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1. třídy.

Samotná žádost o odklad se podává přímo u zápisu a musí být doložena také doporučujícím souhlasným stanoviskem příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
ŽÁDOST O ODKLAD stahujte zde

Další důležité informace

Vyučovacím jazykem ve výuce naší školy je jazyk český. U dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí škola informuje o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy.

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka škola informuje o systému společného vzdělávání: o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, o systému podpůrných opatření a jejich financován, o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm, o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Škola informuje zákonné zástupce jakým způsobem mohou svému dítěti pomoci v rozvoji v době před nástupem povinné školní docházky. Doporučený dokument Desatero pro rodiče, který je přílohou RVP PV zde zveřejňujeme.
DESATERO PRO RODIČE stahujte zde