školská rada

Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění v § 167 uvádí: Školská rada umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřizuje ji zřizovatel školy, který stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem ŠR nemůže být ředitel školy. Ten pouze zajistí řádné volby, případně při jejich opakovaném neúspěchu určí zbývající členy sám. Funkční období členů ŠR je tříleté (zákon upravuje podrobněji také předčasné či doplňovací volby). ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně na svolání jejího předsedy. První zasedání svolává ředitel školy. Na vyzvání předsedy ŠR je povinnen se zasedání zúčastnit i ředitel školy či jeho zástupce. ŠR na svém prvním zasedání stanoví a nadpoloviční většinou schválí svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.
V § 168 se k činnosti ŠR uvádí
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
i - j) podává návrh na odvolání ředitele (bod k vypuštění), podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Složení školské rady

Volby proběhly v listopadu 2017. Úvodní setkání ŠR v novém složení se uskutečnilo v lednu 2018.


  • Zuzana Závodská - předsedkyně ŠR, za zákonné zástupce

  • Németh Gabriella - za zákonné zástupce

  • Doc. Ing. Lucie Sedmihradská - za zřizovatele

  • Mgr. Ondřej Počarovský - za zřizovatele

  • Mgr. Marie Švábová - za pedagogy školy

  • Mgr. Jan Turinský - za pedagogy školy

  • Kontakt

    E - mail: radaskoly10@centrum.cz