Výchovný poradce

Mgr. Galina Pastorová
Věnuje se problematice kázeňských problémů žáků a poruch chování, účastní se výchovných komisí. Aktivně spolupracuje s příslušnými institucemi a odborníky (PPP, SPC, odbory sociální péče, kurátoři, Policie ČR ad.). Dále se věnuje procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebam.
Konzultace: středa 13.15 – 14.00 hod.(domluvit lze předem schůzku i v dalších termínech dle potřeby, mimo pondělí)
E-mail: galina.pastorova@zsjakutska.cz

Kariérní poradce

Mgr. Jan Turinský
Věnuje se oblasti přípravy na přijímací řízení a volbě povolání. Zajímá s etéž o problematiku mimořádně nadaných žáků.
Konzultace: Pondělí 14.35 – 15.20 hod. (domluvit lze předem schůzku i v dalších termínech dle potřeby)
E-mail: jan.turinsky@zsjakutska.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Alena Švecová
Věnuje se oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů jako je šikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek a sociálně nevhodné chování. Organizuje vhodné pořady, přednášky a preventivní akce. Účastní se dle potřeby výchovných komisí. Podporuje komunikaci žáků se zástupci školy, koordinuje schůzky žákovského parlamentu. Splňuje podmínky pro výkon funkce (absolvováno studium pro školní metodiky prevence)
Konzultace: úterý 7.00 - 7.45 hod. (domluvit lze předem schůzku i v dalších termínech dle potřeby)
E-mail: alena.svecova@zsjakutska.cz

Koordinátor integrace a inkluze, speciální pedagog

Mgr. Zdeněk Hyan
Věnuje se integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního postižení, specifických poruch učení a chování, cizí národnosti. Vede jejich evidenci, pomáhá vytvářet individuální vzdělávací plány pro tyto žáky, předává důležité informace vyučujícím. Vede bezplatný kroužek náprav SPU. Spolupracuje s PPP, SPC ad. Účastní se dle potřeby výchovných komisí. Splňuje podmínky pro výkon funkce (absolvováno studium speciální pedagogiky, psychopedie - etopedie)
Konzultace: úterý 14.00 - 15.00 hod. (domluvit lze předem schůzku i v dalších termínech dle potřeby)
E-mail: zdenek.hyan@zsjakutska.cz

Poradny

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 10

Konkrétní pracovnice pro naši školu budou určeny v nejbližší době
Poradna je školské poradenské zařízení, a její činnost je proto vymezena §7 a 116 Školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Poskytuje preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů a při přípravě na budoucí povolání. K základním formám poradenské práce patří činnosti psychodiagnostické, reedukační, terapeutické, konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou. Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro odklady školní docházky, zařazení dětí do speciálních a praktických základních škol.
Adresa:Jabloňová 3141/30a, Praha 10, 106 00 (zastávka busu 195 "Poliklinika Zahradní město")
Telefon: 272 651 082, 272 657 712
E-mail: ppp10@ppp10.eu
WEB: www.ppp10.EU

Středisko výchovné péče Klíčov

Od února 2015 funguje detašované pracoviště na Praze 10
SVP poskytuje bezplatné poradenství v oblastech: komunikační problémy, vztahové problémy, krize dospívání, zhoršení školního prospěchu, záškoláctví, útěky z domova, krádeže, kontakt s drogou, alkoholem, agresivita (např. neadekvátní řešení konfliktních situací), šikana (oběti, agresoři).
Adresa:Ostružinová 7, Praha 10, 106 00 (zastávka busu 195 "Poliklinika Zahradní město" nebo busu 188 a 196 "Jesenická")
Telefon: 286 887 075, mobil: 776 212 928
E-mail: ambulancepraha10@klicov.cz
WEB: www.klicov.cz

Další odkazy

Mami, tati, znáš má práva? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte. Vydala Česká rada dětí a mládeže za podpory MŠMT.
WEB: E kniha ke stažení


Linka bezpečí - Potřebuješ pomoc? Bojíš se, ubližují ti? Nevíš si rady? Volej linku 116 111
WEB: www.linkabezpeci.cz


Dětské krizové centrum, o.s. – poskytuje pomoc dětem i rodinám, Linka důvěry, zavolejte, napište e-mail, skypujte, chatujte
WEB: www.dkc.cz

META, o.p.s. – společnost podporující žáky cizince, poskytuje poradenství, tlumočení, kurzy českého jazyka ad.
WEB: www.meta-ops.cz

INFOABSOLVENT – informační systém o uplatnění absolventů škol, kam na střední školu, jak na přijímačky
WEB: www.infoabsolvent.czKatalog SŠ Flecr
WEB: www.flecr.czBEZPEČNÝ INTERNET – projekt ukazující rizika spojená s používáním internetu i způsoby, jak se jim účinně bránit
WEB: www.bezpecnyinternet.cz


KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET – e learning pro všechny, kteří nechtějí uvíznout v síti
WEB: www.kpbi.cz