Základní informace

ZŠ Praha 10, Jakutská 2/1210 zahájila svou činnost 1. září 1955. Název školy je odvozen od místní ulice, jejíž jméno připomíná sibiřské přístavní město na řece Leně - Jakutsk.
Naše škola se nachází ve Vršovicích, v klidné části Prahy 10, na místě velmi dobře dopravně dostupném. Je obklopena zelení, má svou vlastní rozlehlou zahradu s moderními sportovními i herními plochami a novou venkovní učebnou. Škola nástavbou dalšího patra zvýšila v roce 2018 svou kapacitu na 530 žáků.
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu – Klíč k úspěchu. Více než dvacetiletou tradici má program rozšířené výuky hudební výchovy, v rámci nehož je žákům nabízeno nadstandardní vybavení a odborné vedení. Naši žáci v rámci pěveckého sboru a průběžně vznikajících hudebních uskupení a kapel vystupují pravidelně na řadě městských slavností, účastní se soutěží a sami organizují vlastní koncerty. Nejvíce pyšní jsme na tradiční prosincový adventní koncert a červnový festival školních kapel a tanečníků Jakufest (od roku 2014). Velkou výhodou pro naše žáky je také bezprostřední sousedství ZUŠ v Bajkalské ulici, kde se mohou specializovat ve hře na jednotlivé nástroje.

Všechny učebny ve škole jsou vybaveny interaktivními tabulemi Smart nebo projektory s interaktivním řešením eBeam. Žákům i učitelům je po celé škole díky Wi-Fi k dispozici volný přístup k internetu. Škola má dále dvě počítačové učebny i další odborné učebny jako cvičnou kuchyňku, prostory pro jazykovou výuku, zázemí pro pro chemická a fyzikální praktika.
Podporujeme samozřejmě také sportovní rozvoj žáků. Máme vlastní tělocvičnu, dvě venkovní multifunkční hřiště a dráhu s doskočištěm s umělým povrchem. V nově vybudovaném patře je pak velká volnočasová místnost například pro tanec, ale i další pohybové aktivity. V zimě vyjíždějí žáci druhého stupně na lyžařský výcvikový kurz, kde jsou vzděláváni instruktory v technikách lyžování a snowboardingu. Součástí výuky tělesné výchovy v 2. a 3. ročníku je plavecký výcvik v bazénu SK Slavia. Téměř všechny třídy vyjíždějí každoročně na školy v přírodě a na výlety.
Důraz klademe i na jazyky. Od 1. třídy vyučujeme povinně anglický jazyk. Na 2.stupni nabízíme jako další cizí jazyk němčinu, italštinu a španělštinu. Pro rozvoj konverzačních dovedností naše škola pořádá výjezdy do evropských zemí.
Odpolední aktivity zajišťuje školní družina s vlastním programem. Snažíme se zajistit širokou škálu kroužků vedených jednak našimi pedagogy, ale také spolupracujícími agenturami.

Jsme velmi potěšeni, že při škole funguje Klub malých debrujárů, kde se děti i dospělí zabývají vědou, technikou a ekologií. Klub spolupracuje s jinými domácími i zahraničními kluby a účastní se i různých akcí v pražských muzeích, dětských akcí i setkáních ve Francii či Německu.
Na škole působí výchovná poradkyně, kariérní poradce, speciální pedagog i metodička prevence. Do školy pravidelně dochází psycholožka a speciální pedagožka z Pedagogicko-psychologické poradny Praha 10. Speciální péče je věnována integrovaným žákům, dalším žákům se speciálními vzdělávacími problémy a cizincům, pro které je zřízen kroužek na výuku českého jazyka.
Nezapomínáme ani na podporu ekologického a solidárního myšlení. Naše škola se zařazuje do ekologických projektů (např. Ukliďme svět, ukliďme Česko) a účastní se celopražské soutěže zaměřené na třídění odpadu Recyklohraní. V rámci rozvíjení solidarity spolupracujeme například s nadací Život dětem, Fond Sidus ad. Z žákovského parlamentu vzešla myšlenka na adopci africké školačky.
Za velmi důležitou považujeme spolupráci s mateřskými školami v našem okolí. Pro děti učitelé a žáci připravují hodiny v naší škole nazvané "Učení nanečisto", Svatomartinskou pouť, Den otevřených dveří s jarmarkem a dílnami šikovných ručiček, Bublinádu ad. V budově školy působí detašovaně MŠ Omská. V těsném sousedství je také MŠ Bajkalská
Těšíme se na všechny žáky, kteří chtějí přispívat příjemné atmosféře na naší škole a děkujeme tímto za podporu všem, kteří nám nejrůznějším způsobem pomáhají a drží nám palce v naší společné práci.
ZŘIZOVATELEM ŠKOLY JE MČ PRAHA 10. Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2018 naleznete na tomto odkazu. na tomto odkazu.

Spádové ulice ZŠ Praha 10, Jakutská

Bajkalská, Bělocerkevská - sudá č. 2 - 40
Čeljabinská
Dukelská č.11
Gruzínská - sudá č. 12 - 18
Irkutská
Jakutská, Jerevanská - sudá č. 12 - 16
Karpatská - lichá č. 11 - 19, sudá č. 12 - 20, Kišiněvská - sudá č. 12 - 18 , Krasnojarská, Krátká, Kubánské nám. - lichá č. l - 9; sudé č. 10
Litevská
Mrštíkova, Murmaňská
Nad olšinami, Nad Primaskou -lichá č. 1 – 27; sudá č. 2 - 20
Omská
Pod Rapidem
Ruská – lichá č. 85 – 91; sudá č. 120 - 200
Šrobárova
Tulská
U nových vil, U vinohradského hřbitova, Užocká
V olšinách - lichá č. 1 - 33, V předpolí- lichá č. 21 - 27; sudá č. 18 - 30, Vilová, Vinohradská - lichá č. 161 a 165; sudá 212 - 230, Volyňská, Vršovická - lichá č. 67 - 103
Za strašnickou vozovnou