INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮZákladní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210, se sídlem Jakutská 1210/2, Praha 10, 100 00, IČ: 65 99 32 50 (dále jen "škola")zpracovává v souladu s ustanoveními směrnice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jako správce osobní údaje uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců žáků.

Škola jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo, datum narození; státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu na území ČR a druh pobytu, nepobývá-li žák na území ČR tak místo pobytu v zahraničí; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, závěry vyšetření uvedená v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.


Další osobní údaje zpracováváme pouze na základě souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů lze využít e-mailu gdpr@zsjakutska.cz nebo kontaktních údajů školy.

  • 07. 08. 2018 - Zásady zpracování osobních údajů


  • 20. 11. 2018 - Informace o zpracování osobních údajů pro WIFI síť