Školní družina

RANNÍ PROVOZ: 6.30 - 7.45 hodin
ODPOLEDNÍ PROVOZ: 11.40 - 17.30 hodin


Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování jako protipól duševní práce během dopoledne. ŠD je určena zejména pro žáky 1. – 3. tříd, ale v případě volné kapacity mohou být přijati i žáci z vyšších ročníků na základě odůvodněné písemné žádosti. Umístění žáka do ŠD není nárokové, rozhoduje o něm ředitelka školy.
Zájmové vzdělávání ve školní družině sleduje zejména osobnostní rozvoj žáka, osvojování základů společenských hodnot, rozvíjení schopnosti spolupráce, tolerance a ohleduplnosti vůči druhým lidem, prostředí a přírodě. Snaží se rozvíjet logické uvažování, tvořivé myšlení a fantazii. Cílem je vychovávat k smysluplnému využívání volného času a k praktickému využití získaných znalostí, dovedností a nasbíraných námětů pro činnost. Rozvíjeny jsou klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, občanské a kompetence k trávení volného času.
Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (výtvarné, rukodělné, hudební a taneční, literárně-dramatické, přírodovědné a vlastivědné, pohybové a tělovýchovné i zaměřené na počítače), příležitostnými akcemi (besídky, vystoupení, sportovní dny, výlety) a nabídkou spontánních aktivit. Umožňuje odpočinek, relaxaci i přípravu na vyučování (není stanovena jako povinná, ale je umožněna po 15.hodině).
Do činnosti ŠD jsou zařazeny týdenní projekty, které umožňují intenzivní zaměření na určitý problém rozmanitými formami činnosti (poznávání, výtvarné, dramatické, společenské nebo sportovní aktivity, kvízy, vyrábění, pozorování apod.)

Dokumenty školní družiny

Zápis do ŠD, poplatek, podmínky


Žák bude zapsán do ŠD na základě vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného zápisního lístku. Jeho součástí je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Mimo uvedené časy a podmínky je možné žáka uvolnit pouze na základě písemného sdělení, které musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu, s kým žák odchází a podpis zákonných zástupců. Žáka nelze uvolnit na základě telefonické žádosti! Žáka je třeba vždy vyzvednout do 17.30 hodin. V případě opakovaného opožděného vyzvednutí projednává škola zabezpečení dítěte přes sociální odbor.
Poplatek pro školní rok 2018/2019 byl stanoven na 400,- Kč měsíčně (snížení částky či osvobození je možné na základě rozhodnutí ředitelky školy v závažných případech specifikovaných v Řádu ŠD). Poplatek se hradí měsíčně na účet školy (19 – 0286029369/0800) nejpozději do posledního dne daného měsíce. Je možno zaplatit i jednorázově na celý školní rok či pololetí. V případě dlouhodobé nemoci žáka je třeba na toto období písemné odhlášení.

Vychovatelky ŠD, konzultační hodiny

 • Věra Klabanová - vedoucí školní družiny - po. 15.45 - 16.45
  • Bc. Andrea Stejskalová - po. 16.00 - 17.00
   • Romana Jiráková - po. 16.00 - 17.00
    • Veronika Kotrejchová, Dis. - po. 16.30 - 17.30
     • Lada Rojková - stř. 16.30 – 17.30
      • Luboš Příkop - čtv. 15.30 – 16.30
       • Mgr. Lucie Lindovská - stř.16.00 - 17.00
       • Na konzultace se prosím hlaste předem. Děkujeme za pochopení.
        E-mailové kontakty: jmeno.prijmení@zsjakutska.cz