ZÁPIS DO 1. TŘÍD (pro školní rok 2017/2018) - VÝSLEDKY

Vážení rodiče, milí budoucí žáčci, děkujeme vám, že jste si vybrali právě naši školu. Všechny důležité informace se dozvíte na třídní schůzce, která se uskuteční v den nástupu do školy, v pondělí 4. 9. 2017, cca. v 9.00 hod. Původně plánovaná schůzky 15.června 2017 se nekoná. Těšíme se na vás v září! ZŠ Jakutská
Ředitelka Základní školy, Praha 10, Jakutská 2/1210 Ing. Sylva Taufmannová, jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:
Přijímá k základnímu vzdělávání v ZŠ, Praha 10, Jakutská 2/1210 ve školním roce 2017/2018 děti s následujcími registračními čísly - viz. následující seznam:
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ - STAHUJTE PROSÍM ZDE

ZÁPIS DO 1. TŘÍD (pro školní rok 2017/2018) proběhl 4. - 5. dubna 2017

Zápis do 1. tříd se v letošním školním roce poprvé koná ve změněném termínu. Namísto dosavadního termínu leden - únor se nyní zápisy konají v dubnu. Ve školách na Praze 10 byl určen jednotný termín úterý 4. 4. a středa 5. 4. 2017 od 14.00 do 18.00 hod.

V rámci kapacitních možností školy rozhodne ředitelka školy o případném přijetí dle uvedených kritérií. Rozhodujícím kritériem je spádová příslušnost dítěte k naší škole.

Naše škola je spádová pro následující ulice: Bajkalská, Bělocerkevská - sudá č. 2 - 40, Čeljabinská, Dukelská č. 11, Gruzínská - sudá č. 12 - 18, Irkutská, Jakutská, Jerevanská - sudá č. 12 - 16, Karpatská - lichá č. 11 - 19, sudá č. 12 - 20, Kišiněvská - sudá č. 12 - 18, Krasnojarská, Krátká, Kubánské nám. - lichá č. l - 9; sudé č. 10, Litevská, Mrštíkova, Murmaňská, Nad olšinami, Nad Primaskou - lichá č. 1 – 27; sudá č. 2 - 20, Omská, Pod Rapidem, Ruská – lichá č. 85 – 91; sudá č. 120 - 200, Šrobárova, Tulská, U nových vil, U vinohradského hřbitova, Užocká, V olšinách - lichá č. 1 - 33, V předpolí- lichá č. 21 - 27; sudá č. 18 - 30, Vilová, Vinohradská - lichá č. 161 a 165; sudá 212 - 230, Volyňská, Vršovická - lichá č. 67 - 103, Za strašnickou vozovnou

Koho se bude zápis týkat

Zápis se týká všech dětí narozených mezi 1.9. 2010 do 31.8. 2011 a dále dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky. Starší děti musí u zápisu doložit rozhodnutí o odkladu z loňského roku. Podmínkou pro zápis mladších dětí narozených od 1.9.2011 do 31.12. 2011 je nutné doporučení školského poradenského zařízení. V případě zájmu o zápis dítěte narozeného mezi 1.1. 2012 do 30.6. 2012 je nutné doporučení PPP i odborného lékaře.

Co je třeba vzít s sebou

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz rodiče (u cizinců pas) pro doložení trvalého bydliště a rodný list dítěte. Pokud mělo Vaše dítě odklad, přineste prosím také rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky. Můžete si předem vyplnit a donést žádost o přijetí, případně žádost o odklad. Formulář samozřejmě jinak dostanete k vyplnění na místě. Společně se zapisujícími pedagogy vyplníte zápisový lístek.
ŽÁDOST O PŘIJETÍ stahujte zde
ŽÁDOST O ODKLAD stahujte zde

Co čeká u zápisu dítě

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Na místě je jen ujištění, že se určitě nemusí ničeho bát. Nejedná se o žádnou přijímací zkoušku. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché testy hravou formou. Sleduje se komunikativnost dítěte, kvalita jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev a tvarů apod. U zájemců o program rozšířené výuky hudební výchovy zjišťujeme také hudební vlohy, smysl pro rytmus, poslechneme si písničku.

Kritéria přijetí

U zápisu je každému z žáků přidělen identifikační kód, seznam přijatých a nepřijatých žáků dle těchto kódů je pak v brzké době po zápisu uveden na webu školy a na vývěsce na budově školy. V rámci kapacitních možností školy rozhodne ředitelka školy o přijetí dle zveřejněných kritérií a bodového hodnocení stanoveného na jejich základě. Rozhodujícím kritériem je spádová příslušnost dítěte k naší škole (8 bodů). Alespoň jeden sourozenec, který již v současnosti navštěvuje naši školu znamená výhodu (2 body). Maximální počet bodů je 10. Přednostně musí být přijímány děti ze spádového obvodu školy, a to v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb. Pokud by počet dětí ze spádové oblasti překročil počet volných míst, rozhoduje o pořadí kritérium, zda dítě má již na škole sourozence. V případě shodnosti bodů rozhoduje s ohledem na kapacitu školy los. V případě volné kapacity školy je možné přijmout též žáky mimo spádovou oblast. Při zájmu přesahujícím kapacitu školy, rozhodne o přijetí los. V případě zájmu o začlenění dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy je třeba v žádosti o přijetí vyslovit souhlas s přezkoušením dítěte z předpokladů k zařazení do tohoto programu a potvrdit seznámení s učebním plánem této třídy. O začlenění dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy rozhoduje ředitelka školy na základě podkladů odborného posouzení a kapacity třídy. Předpoklady pro začlenění do této třídy nijak nesouvisí s kritérii pro přijetí základnímu vzdělávání na naší škole a nejsou zvýhodňující skutečností.
UČEBNÍ PLÁNY běžné třídy a třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy stahujte zde. Červeně vyznačen rozdíl v programu v 1. ročníku. Sledujte, prosím i rozdíly v následujících ročnících.

Odklad školní docházky

V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy, je vždy velmi vhodné předem navštívit místní pedagogicko-psychologickou poradnu, kde je doporučeno nejvhodnější řešení. PPP v Jabloňové ul., s níž naše škola aktivně spolupracuje, nabízí předškolákům několik kurzů, při kterých se rozvíjejí složky smyslové, rozumové a sociální, grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání či pohybové a rytmické dovednosti. Případný odklad školní docházky neznamená ztracený rok, ale umožní budoucímu žáčkovi v klidu dozrát. Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát i učitelka mateřské školky, dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1. třídy. Samotná žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Podávat se bude od letošního školního roku přímo u zápisu! Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
ŽÁDOST O ODKLAD stahujte zde